---|| राजे ||---

Monday, June 28, 2010

---|| वढू, तुळापुर ||---

---|| वढू, तुळापुर ||---
एक अस गाव, ज्याच नाव ही कानावर आल तर  "संभाजी राजाचं " चित्र डोळ्यांसमोर उभ राहत ,
त्यांनी धर्मासाठी सोसलेल्या कळा आठवल्यावर अंग शहारून येत . ज्यांनी अखेरपर्यंत हार मानली नाही,
मान झुकवली नाही , ज्यांचा आदर्ष्य डोळ्यापुढे ठेवून मराठी वीरांनी आदिलशाही , निजामशाही , इंग्रज भारत
भूमीतून हाकलून लावले.
अशा गावात आपलेच राजकारणी लोक कचरा डेपो सारखा प्रकल्प उभारून गावाचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट  करण्याचा 
प्रयत्न करत आहेत. अश्या गावात शिवरायांची "शिवसृष्ठी  , संभाजींची "शंभूसृष्ठी " उभारणे आवश्यक आहे.

No comments:

Post a Comment